Мерцедес 190

№5/2013/П


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Лек автомобил
Описание
Мерцедес 190 първоначална регистрация 13.07.1984, бензинов, седан, газова уредба
Местонахождение
РПУ Раднево
Място на оглед
РПУ Раднево
Количество
1
Водещ на продажбата
Нели Петрова
Телефон за контакт
032/935 206
Прикачени Файлове
Начална цена:
600 лв.
Депозит:
120 лв.
Дати за оглед:
От: 18.02.2013  До: 20.02.2013
Часове за оглед:
от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа
Срок за подаване на предложения:
От: 18.02.2013  До: 22.02.2013
Краен срок за внасяне на депозита:
21.02.2013
Дата на провеждане на търга:
26.02.2013

Съобщение за продажба


                                                                                                                                                                                 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

5 от 24.01.2013 г.

                                                                                             

Подписаната Нели Ганчева Петрова - главен специалист в отдел „Продажби”, в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-63/16.01.2013 г.и изменена заповед №РД-09-105/23.01.2013г. на директора на ТД на НАП гр.Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.12  и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

                                                                    ОБЯВЯВА:                                    

            Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 5/2013/П  по реда на чл.251– чл.254 от ДОПК, на вещи и групи от вещи представляващи: метални отпадъци, инструменти, офис техника, мобилни телефони, стоки втора употреба, съоръжения за дестилация на алкохол, риболовни принадлежности, моторни превозни средства и др., отнети и изоставени в полза на държавата с влезли в сила актовe на  Окръжен съд гр.Пловдив, Окръжен съд гр. Хасково, Районен съд гр. Хасково, Районен съд гр. Пещера, Районен съд гр.Стара Загора,  Районен съд гр.Пловдив, Районен съд гр. Пазарджик, Районен съд гр.Златоград, Районен съд гр. Раднево, Районен съд Димитровград, Районен съд гр. Свиленград, Районен съд гр. Димитровград, Районен съд гр. Тополовград, Районен съд гр. Гълъбово, Затвор Стара Загора, ИАРА Хасково, Районна прокуратура Димитровград, Районна прокуратура Харманли, Районна прокуратура гр. Кърджали, Районна прокуратура гр. Пловдив и ТМУ гр. Свиленград с общностен и необщностен статут .

            Оглед на вещите се извършва всеки присъствен ден от 18.02.2013 г. до 20.02.2013 г. включително, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00ч. до 16.00 ч. по местонахождение на вещите - склад на ТД на НАП-гр.Пловдив, ул. „Скопие” №106, РПУ Тополовград, гр. Гълъбово, гр. Неделино, ТМУ Свиленград, ГПУ Свиленград, автобаза Любимец, РПУ Димитровград, РПУ Гълъбово, РПУ Раднево, Тилова база на ОДП гр. Ст.Загора,  гр. Пазарджик, РПУ Стамболийски, Фирма „Нордикс” Пловдив, КАТ Пловдив,РПУ Пещера.

            Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив:  IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 21.02.2013 г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

    Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2  от 18.02.2013 г. до 22.02.2013 г. включително,  от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

    Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 10.00 ч. на 26.02.2013 г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2.

    Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на  ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg

Телефон за контакт: 032/935 206